แหล่งข้อมูล : งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย

TH

  • พอพันธ์ อุยยานนท์. สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2549
  • ประจักษ์ ก้องกีรติ. ธรรมาธรรมะสงคราม ความรุนแรงเชิงศีลธรรม และอนารยะขัดขืน: การเมืองอัตลักษณ์ของ “คนดี” ในวิกฤตการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 2557

EN