หมวดหมู่
การเมือง

ใต้พรมแห่งความดี

เมื่อวาทกรรมแห่งความดีได้ บดบังปัญหาเชิงโครงสร้างเสียสิ้น

หมวดหมู่
การเมือง

เพดานของความสันติ

เมื่อความเคลื่อนไหวอย่างสันติมีกำแพงที่ยากจะก้าวข้ามได้

หมวดหมู่
การเมือง

เงื่อนไขของความรุนแรง

ความชอบธรรมมิใช่ความจริง
ความชอบธรรมคือสิ่งที่สร้างขึ้นได้