ขุนศึก ศักดินา และคนจีน ภายใต้ยุคทุนนิยม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้ เพราะระบบโครงสร้างที่ใช้เครือข่ายอำนาจ โดยเฉพาะการรัฐประหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งทำลายระบบเศรษฐกิจโดยการผูกขาดทางธุรกิจไว้กับกลุ่มทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ

ประชาชนจึงต้องทำความเข้าใจบริบทของกลุ่มทุน จากข้อมูลรายได้ของบริษัทที่ดำเนินการในเมืองไทย (ไม่รวมกลุ่มของ เจ้าสัวเจริญ และกลุ่มนายทุนที่ตั้งบริษัทที่ต่างประเทศ) จะไม่นำบริษัท Broker อย่างบริษัทเทรดทองคำมานับรวม

จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มทุนหลักในไทยคือ

1.กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้ถือหุ้นเป็นประชาชน และมีกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนที่มีอิทธิพลกับตำแหน่งกรรมการในบริษัทเหล่านี้ แม้ว่าปตท.จะเป็นบริษัทที่อยู่ใน Fortune 500 แต่เป็นบริษัทพลังงานที่ไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้การขายทรัพยากร และบริษัทการบินไทยประสบปัญหาอยู่แล้วจากอุตสาหกรรมการบินที่แข่งขันอย่างรุนแรง

2.กลุ่มเจียรวรานนท์ ที่เราทราบกันดีแล้วว่าครอบครองธุรกิจแบบ monopoly (การผูกขาด) การผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีสายสัมพันธ์กับจีนอย่างมาก

3.กลุ่มของพระมหากษัตริย์ ซึ่งแปรสภาพมาจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันเป็นเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันมาหลายปี

นอกจากนั้นเป็นกลุ่มทุนต่างชาติ เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์และปิโตรเคมี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน